Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove
ktoré sa uskutoční dňa 29.09. 2017 o 19:00 hod. v  zasadačke obecného úradu Rakovo  
26.09.2017
Autor: Obec Rakovo

 

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Kontrola uznesenia.

5. Prejednanie bytového domu v obci Rakovo.

6. Správa kontrolóra z ukončených kontrol.

7. Rôzne.

8. Diskusia.

9. Uznesenie.

10. Ukončenie.

                                                      Patrik A n t a l
                                                       starosta obceKomentáre

FacebookFacebook