Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OZ Zachráňme Mauzóleum Rakovských

Predbežná správa verejnej zbierky.
„Zachráňme mauzóleum Rakovských“

Verejná zbierka s názvom „Zachráňme mauzóleum Rakovských“bola zapísaná do registra
verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2020-020308 rozhodnutím Okresného úradu
Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 08. 08. 2020. V súlade s § 4 ods. 1 písm.
a) zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov predkladáme záverečnú správu realizovanej verejnej zbierky.
Usporiadateľ zbierky
Usporiadateľom zbierky bolo občianske združenie „Zachráňme mauzóleum Rakovských“, so
sídlom Rakovo 8, 038 42 Rakovo,
IČO: 53115155, registračné číslo: SVS-OVS2-2020/020308.
Miesto konania verejnej zbierky
Zbierka realizovaná prostredníctvo účtu SK96 8330 0000 0025 0183 5363, vedenom v
peňažnom ústave Fio banka, a. s.
Čas konania verejnej zbierky
Zbierka sa konala v termíne:
08.08.2020 – 31. júla 2022

www.mauzoleumrakovskych.sk
Účel, na ktorý sa zbierka konala
Zbierka sa konala za účelom združenia finančných prostriedkov určených na plnenie
všeobecne prospešného účelu v oblasti- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
Spôsob konania zbierky
Dobrovoľnými príspevkami na transparentný účet
Osoby zodpovedné za konanie verejnej zbierky
Patrik Antal
Číslo účtu verejnej zbierky
Hrubý výnos zbierky: 16726,68 € bol zasielaný len na účet
Číslo účtu verejnej zbierky
SK96 8330 0000 0025 0183 5363
Prehľad výnosu verejnej zbierky

Výdavky verejnej zbierky: 15749,75 €

Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky
Cieľom verejnej zbierky bolo získať finančné prostriedky potrebné na opravu národnej
kultúrnej pamiatky mauzólea Rakovských
Realizácia použitia čistého výnosu verejnej zbierky
Celková suma z čistého výnosu verejnej zbierky bola poskytnutá na opravu interiéru v roku
2021 a prenájom lešenia v roku 2021 a 2022. Zostatok bude použitý na ďalšiu opravu
národnej kultúrnej pamiatky mauzólea Rakovských.

Do konca septembra sme mali spolu nazbieraných 16956,68€.