Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove
ktoré sa uskutoční dňa 01.03. 2018 o 18:30 hod. v  zasadačke obecného úradu Rakovo
27.02.2018
Autor: Obec Rakovo
 1. Otvorenie zasadnutia.

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 3. Voľba návrhovej komisie.

 4. Kontrola uznesenia.

 5. Prejednanie  úveru.

 6. Prejednanie pozemku KN-E 119/23.

 7. Správy o výsledku ukončených kontrol kontrolóra obce Rakovo.

 8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.

 9. Rôzne.

 10. Diskusia.

 11. Uznesenie.

 12. Ukončenie.Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.