Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Výberové konanie

Výberové konanie
Obec Rakovo vyhlasuje výberové konanie na miesto účtovníka.

 

 

V súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

vyhlasuje obec Rakovo výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu

ÚČTOVNÍK/ÚČTOVNÍČKA

 

 

 

Charakteristika pracovného miesta:

 

samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce

spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní

konsolidovaná účtovná závierka

zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov

spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou

rozpočtové hospodárenie obce

viacročný a programový rozpočet

záverečný účet obce a výročná správa obce

 pravidelný reporting v oblasti účtovníctva

vedenie a spravovanie mzdovej agendy obecného úradu

správa miestnych daní, evidencia pošty

 

Rozsah a dĺžka pracovného úväzku:

 plný úväzok po skúšobnej dobe

 

Kvalifikačné predpoklady:

 vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo

   

Kritériá a požiadavky:

 ovládanie podvojného účtovníctva - so zameraním na verejnú správu

 znalosť účtovných a daňových zákonov,

 zákonov o majetku obcí v obecnom zriadení,

 zákona o finančnej kontrole,

 zákona o účtovníctve,

 zákonov o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve

 užívateľské ovládanie PC a účtovných programov

 

Osobnostné predpoklady:

 bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania 

  1. štruktúrovaný životopis 

  1. motivačný list 

  1. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

  1. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 

  1. výpis z registra trestov– originál nie starší ako 3 mesiace 

  1. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  

Predpokladaný nástup: 1. august 2017, prípadne podľa dohody.

  

Platové zaradenie v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Uchádzač o pracovnú pozíciu– účtovník/účtovníčka- po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej bude pozvaný na pohovor.

 

Obecný úrad si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 14. júla 2017 do 13:00 hodiny v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – účtovník/účtovníčka na adresu: Obecný úrad Rakovo, Rakovo č. 8, 038 42, alebo mailom na adresu obec@rakovo.sk Uchádzači o pracovné miesto môžu doručiť svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania poštou, elektronicky alebo osobne do podateľne obecného úradu.

 

Termín a miesto výberového konania bude oznámené vybratým uchádzačom telefonicky alebo písomne.

 

 Zverejnené na stránke 04.07.2017

 

 Patrik Antal

starosta obce Rakovo

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.