Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o zámere prenájmu pozemku

Oznámenie o zámere prenájmu pozemku
Oznámenie o zámere obce Rakovo prenajať svoj majetok – pozemky z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorší...

týmto oznamuje zámer obce Rakovo prenajať pozemok

majetok obce – pozemok vo vlastníctve obce Rakovo v katastrálnom území Rakovo evidovaných na liste vlastníctva č. 564 a to pozemkov parc. č. KN-E 111/121, 111/120,111/119, 111/184.

Meno a priezvisko : Andrea Kostrová, r.Kováčová

Adresa trvalého bydliska: Príbovce 284, 038 42 Príbovce,

Kontaktná adresa: Príbovce 286, 038 42 Príbovce,

ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods.8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

z dôvodu: udržiavania a staranie sa o majetok obce Rakovo.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.