Obec Rakovo

Investičná bytová výstavba Východ

Obec Rakovo s finančnou spoluprácou investora plánujú IBV Rakovo východ. V priložených dokumentoch je predbežný návrh.

IBV Východ - návrh širších vzťahov

IBV Východ - komplexný urbanistický návrh