Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakov

Zákon č. 351/2004 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja hovorí o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a stanovuje povinnosti pre obce a samosprávne kraje vypracovať takýto rozvojový dokument. Citovaný zákon opisuje programovanie ako proces plánovania, organizovania, rozhodovania a finančného zabezpečenia a podpory regionálneho rozvoja s cieľom dosiahnuť hospodársky a sociálny rozvoj v určenom období. Na základe týchto skutočností je potrebné, aby obec Rakovo mala spracovaný takýto plánovací dokument, v ktorom budú uvedené ideové zámery, tvorivá vízia a ďalšie možnosti rozvoja obce na základe podrobných analýz a definovania silných a slabých stránok. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce odzrkadľuje v rozhodujúcej miere záujmy občanov, vytvára priestor pre riešenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych problémov v súlade s ďalšími koncepciami Vyššieho územného celku Žilinského samosprávneho kraja a príslušného mikroregiónu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja