RSS Obec Rakovo http://rakovo.sk RSS kanál obce Obec Rakovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Označovanie zberových vozidiel Brantner http://rakovo.sk/sprava/7228/n 7228 Od minulého týždňa sme začali s označovaním zberových vozidiel. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/img_20190903_142732_resized_20190903_041026605_9f7482_sm.jpg Správa finančného audítora za rok 2018 http://rakovo.sk/sprava/7090/n 7090 Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovo http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/zmluva-dohoda_9cf0ac_sm.jpg Voľba kontrolóra obce http://rakovo.sk/sprava/6914/n 6914 Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Rakove č.28/2019 zo dňa 12.08.2019 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Rakovo 26. 09. 2019 http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/volby-hlasovanie-urna_f23829_sm.jpg Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/6782/n 6782 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 12. 8. 2019 o 18. hodine v zasadačke obecného úradu. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_cc0740_sm.jpg Ako správne triediť odpad http://rakovo.sk/sprava/6661/n 6661 V rámci osvety a zvyšovania povedomia prinášame niekoľko rád, ako správne recyklovať a článok o tzv. tetrapakoch. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/smetiak-kose-odpad-separovanie_c04dc8_sm.jpg Stavebné povolenie http://rakovo.sk/sprava/6523/n 6523 M E S T O  M A R T I N stavebný úrad a ŠFRB http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/stavba-stroje-bulduzer-bager_2aee1e_sm.jpg Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/6324/n 6324 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 20. 06. 2019 o 18. hodine v Bistre pod Kopcom. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/sud-sudca-spravodlivost2_c5a8d2_sm.jpg Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania http://rakovo.sk/sprava/6105/n 6105 Stavebník Obec Rakovo, ....... podal dňa 29. 04. 2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu: http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/stavba-stroje-bulduzer-bager_24a43f_sm.jpg Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/6058/n 6058 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 22.05. 2019 o 17:00 hod. v Bistre pod kopcom. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/sud-sien-parlament_bd3ebc_sm.jpg Informačná povinnosť pre voľby do EP http://rakovo.sk/sprava/5904/n 5904 Aby ste boli informovaní... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/zviera-koza-luka_a05738_sm.jpg