RSS Obec Rakovo http://rakovo.sk RSS kanál obce Obec Rakovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Rozhodnutie o zastavení územného konania http://rakovo.sk/sprava/23475/n 23475 Obec Rakovo, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku .... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/panorama-dedina-hory_51de67_sm.jpg Letná biblická škola http://rakovo.sk/sprava/23487/n 23487 . http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/dieta-luka_a5a57b_sm.jpg Rozhodnutie „Komunikácie a inžinierske siete IBV Rakovo – Východ k.ú. Rakovo“ http://rakovo.sk/sprava/23453/n 23453 Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/valec-praca-oprava-rekonstrukcia_1a3732_sm.jpg Niečo o triedení odpadu http://rakovo.sk/sprava/23401/n 23401 Ak správne triedime, svet je krajší! http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/smetiak-kose-odpad-separovanie_9e9211_sm.jpg Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb v obci Rakovo http://rakovo.sk/sprava/23338/n 23338 Aktualizovaný cenník Poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb v obci Rakovo, ktorý schválilo OZ dňa 5. 7. 2021 uznesením č. 19/2021. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/peniaze-mena-euro_7db621_sm.jpg Návrh VZN 1/2021 Nariadenie o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Rakovo http://rakovo.sk/sprava/23339/n 23339 Návrh sa bude prerokovávať na najbližšej schôdzi OZ. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/strechy-skridla-domy_f2fc74_sm.jpg Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/23187/n 23187 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 05. 07. 2021 o 18. hodine v sále obecného úradu. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/vcela-plast-ul-med_8cb936_sm.jpg Stavebné povolenie "Rakovo-Pánska II. etapa - Rozšírenie NNK" - rozhodnutie http://rakovo.sk/sprava/23142/n 23142 Dňa 6. 5. 2021 podal navrhovateľ Stredoslovenská distribučná a.s., .... žiadosť o vydanie sťavebného povolenia na stavbu "13812 Rakovo-Pánska II. etapa Rozšírenie NNK" na pozemku parcely registra C KN č. 337/1 .... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/svetlo-ziarovka_15494b_sm.jpg Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov http://rakovo.sk/sprava/23079/n 23079 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi ...... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/poziarnici-ohen_26d051_sm.jpg Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rakovo na II. polrok 2021 http://rakovo.sk/sprava/22900/n 22900 V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka predkladá obecnému zastupiteľstvu obce Rakovo návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/tablet-imac-kalendar_af541d_sm.jpg