RSS Obec Rakovo http://rakovo.sk RSS kanál obce Obec Rakovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 OÚ Martin - Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie http://rakovo.sk/sprava/22818/n 22818 Obec Rakovo .... podala dňa 20. 8. 2020 na Okresnom úrade Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu "Komunikácie a inžinierske siete IBV Rakovo - Východ k. ú. Rakovo" .... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/stavba-stroje-bulduzer-bager_103ca2_sm.jpg Daňový úrad Žilina - verejná vyhláška http://rakovo.sk/sprava/22457/n 22457 Verejná vyhláška o oznámení uloženia písomnosti   Adresát písomností: Profil Rakovo SK, s. r. o. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/posta-obalka-list_3334aa_sm.jpg Žiadosť o doručovanie písomností http://rakovo.sk/sprava/22405/n 22405 Tunajší súd si Vás dovoľuje požiadať o oznámenie, či Vaša obec je trvalým pobytom Fyzickej osoby: Jozef Kopecký, .... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/posta-list-dorucenie_f901f7_sm.jpg Stredoslovenká distribučná a.s. Oznámenie o začatí stavebného konania http://rakovo.sk/sprava/22358/n 22358 Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina, .... v zastúpení POKKY-DOM, s.r.o. .... podal dňa 6. 5.. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Rakovo-Pánska II. etapa - Rozšírenie NNK".  http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/elektrina-stlpy-podvecer_42d7b9_sm.jpg Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina http://rakovo.sk/sprava/22130/n 22130 Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina umiestnená na úradnej tabuli Obecného úradu Rakovo http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/noviny-aktualne-spravy3_10ec18_sm.jpg Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/22102/n 22102 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 16. 5. 2021 o 19. hodine v sále obecného úradu. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/vcela-plast-ul-med_f39e0b_sm.jpg Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - Komunikácie a inžinierske siete IBV Rakovo - Východ http://rakovo.sk/sprava/22027/n 22027 Obec Rakovo, Rakovo č. 8, 038 42 Rakovo, IČO: 00 647 365, podala dňa 20. 08. 2020 na Okresnom úrade Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu "Komunikácie a inžinierske siete IBV Rakovo -Východ k. ú. Rakovo" v rozsahu stavebných objektov SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu ....  http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/bager-oprava-cesta-obmedzenie_4dfded_sm.jpg 1. máj s hasičskou technikou http://rakovo.sk/sprava/21788/n 21788 - http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/poziadnici-ohen-voda_462849_sm.jpg Pamiatkový úrad Žilina - Verejná vyhláška http://rakovo.sk/sprava/21616/n 21616 Krajský pamiatkový úrad Žilina ako miestne a vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa ustanovenia § 9 ods. 5 a § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. ..... http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/nahrobok-cintorin-smutok_32aa09_sm.jpg Anonymný obežník http://rakovo.sk/sprava/21617/n 21617 . http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_bc6702_sm.jpg