RSS Obec Rakovo http://rakovo.sk RSS kanál obce Obec Rakovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky http://rakovo.sk/sprava/8192/n 8192 Dovoľujeme si osloviť Vás touto cestou s výzvou na predloženie ponuky v súvislosti s "Kamerový systém – Rakovo II. Etapa". Predmetom zákazky je dobudovanie kamerového systému v obci Rakovo. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/nastroje-kombinacky-kladivo_0e5413_sm.jpg Oznámenie o zámere prenajať kanceláriu http://rakovo.sk/sprava/8073/n 8073 Oznámenie o zámere obce Rakovo prenajať svoj majetok –podľa ust. § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto oznamuje zámer obce Rakovo prenajať kanceláriumajetok obce – kancelária na OcÚ Rakovo č. 8 o rozmeroch 18 m2formou obchodnej verejnej súťaže. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/notebook-tablet-apple_c74465_sm.jpg K zvýšeniu poplatku za odvoz komunálneho odpadu http://rakovo.sk/sprava/7997/n 7997 Kto pozorne sleduje novinky na stránke si isto všimol, kto nesleduje, všimne si, keď mu na jar príde dekrét na zaplatenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/smetiak-kose-odpad-separovanie_8351dc_sm.jpg Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/7916/n 7916 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 28. 10. 2019 o 17. hodine v zasadačke obecného úradu. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/pero-zapisnik_f379c6_sm.jpg Ocenenie pre našu pani kronikárku http://rakovo.sk/sprava/7558/n 7558 V rámci svetového Dňa vidieckych žien, ktorý si každoročne pripomíname 15. októbra,  sa konal 18. ročník súťaže „Vidiecka žena roka – Líderka 2019“. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/received_930287727332135_ef4042_sm.jpg Oznámenie o zámere predaja pozemkov http://rakovo.sk/sprava/7393/n 7393 Oznámenie o zámere obce Rakovo predať svoj majetok – podľa ust. § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/krajina-hmla-lazy_61648e_sm.jpg Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/7327/n 7327 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 26. 09. 2019 o 18. hodine v zasadačke obecného úradu.   http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/termin-kalendar_4c2bc2_sm.jpg Označovanie zberových vozidiel Brantner http://rakovo.sk/sprava/7228/n 7228 Od minulého týždňa sme začali s označovaním zberových vozidiel. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/img_20190903_142732_resized_20190903_041026605_9f7482_sm.jpg Správa finančného audítora za rok 2018 http://rakovo.sk/sprava/7090/n 7090 Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovo http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/zmluva-dohoda_9cf0ac_sm.jpg Voľba kontrolóra obce http://rakovo.sk/sprava/6914/n 6914 Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Rakove č.28/2019 zo dňa 12.08.2019 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Rakovo 26. 09. 2019 http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/volby-hlasovanie-urna_f23829_sm.jpg