RSS Obec Rakovo http://rakovo.sk RSS kanál obce Obec Rakovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania na kamerový systém (II. etapa) http://rakovo.sk/sprava/9229/n 9229 Verejný obstarávateľ obec Rakovo v súlade s ustanovením § 57 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že ruší verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky Kamerový systém Rakovo II. Etapa, ktorá bola zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/pero-zapisnik_2a4b94_sm.jpg Vtáčia chrípka http://rakovo.sk/sprava/9227/n 9227 Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin, žiada Mestské a Obecné úrady v okresoch Martin a Turčianske Teplice o súčinnosť v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) na území Slovenskej reubliky. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/zviera-pav_47ff65_sm.jpg Oznámenie o zámere predaja pozemkov http://rakovo.sk/sprava/9228/n 9228 Oznámenie o zámere obce Rakovo predať svoj majetok podľa ustanovenia § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto oznamuje zámer obce Rakovo predať stavebné pozemky http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/pocasie-duha_13160b_sm.jpg Výzva na predkladanie ponúk http://rakovo.sk/sprava/9341/n 9341 Zákazka postupom podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác s názvom „WiFi4EU - Obec Rakovo“. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/peniaze-mena-euro_ec39bc_sm.jpg Plán zberu separovaného a komunálneho odpadu v obci Rakovo na rok 2020 http://rakovo.sk/sprava/9002/n 9002 Plán zberu separovaného a komunálneho odpadu v obci Rakovo na rok 2020 http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/smetiak-kose-odpad-separovanie_74a671_sm.jpg Oznámenie e-mailovej adresy pre doručovanie elektronických žiadostí o voľbu poštou http://rakovo.sk/sprava/8978/n 8978 Oznámenie emailovej adresy pre doručovanie elektronických žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 a informácie o voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2020/volby-hlasovanie-urna_a1096d_sm.jpg Zasadnutie OZ http://rakovo.sk/sprava/8606/n 8606 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 13. 12. 2019 o 17. hodine v zasadačke obecného úradu. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/pero-zapisnik_8bd232_sm.jpg eko Vianoce http://rakovo.sk/sprava/8506/n 8506 O tom, ako sa aj pred a počas Vianoc môžeme správať ekologicky Vás informuje ENVI - PAK http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/vianoce-stromcek-gule2_e2d8bd_sm.jpg Výzva na predloženie cenovej ponuky http://rakovo.sk/sprava/8192/n 8192 Dovoľujeme si osloviť Vás touto cestou s výzvou na predloženie ponuky v súvislosti s "Kamerový systém – Rakovo II. Etapa". Predmetom zákazky je dobudovanie kamerového systému v obci Rakovo. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/nastroje-kombinacky-kladivo_0e5413_sm.jpg Oznámenie o zámere prenajať kanceláriu http://rakovo.sk/sprava/8073/n 8073 Oznámenie o zámere obce Rakovo prenajať svoj majetok –podľa ust. § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto oznamuje zámer obce Rakovo prenajať kanceláriumajetok obce – kancelária na OcÚ Rakovo č. 8 o rozmeroch 18 m2formou obchodnej verejnej súťaže. http://rakovo.sk/data/news/rakovo.sk/2019/notebook-tablet-apple_c74465_sm.jpg