Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 10.03. 2020 o 18. hodine v zasadačke obecného úradu.

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Sprava o kontrolnej činnosti za rok 2019.
6. Prejednanie správ z ukončených kontrol kontrolóra obce Rakovo.
7. Stanovisko kontrolóra obce Rakovo k záverečnému účtu.
8. Prejednanie záverečnému účtu.
9. Prejednanie projektu BRKO- biologicky rozložiteľného odpadu v obci Rakovo.
10. Prejednanie predaja pozemkov KN-C 138/6- 241 m2 orná pôda, 139/6- 237 orná pôda, 140/6- 254 orná pôda evidovaných na LV 564.
11. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v obci Rakovo.
12. Rôzne.
13. Diskusia
14. Prijaté uznesenia.
15. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.