Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 20.07. 2020 o 18. hodine v sále obecného úradu.

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Prejednanie zámeru predaja nepotrebného majetku- pozemku KN-C 364/10 - 12520 m2 trvalý trávnatý porast, odčlenený od parcely KN E- 111/17 evidovaných na LV 564.
6. Rôzne.
7. Diskusia
8. Prijaté uznesenia.
9. Ukončenie.