Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Obec Rakovo, Rakovo č. 8, 038 42 Rakovo IČO : 00 647 365, podala dňa 20.08.2020 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Komunikácie a inžinierske siete IBV Rakovo – Východ k.ú. Rakovo“ v rozsahu stavebných objektov SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu + SO ATS Rakovo – IBV Panské a IBV Východ, SO 08 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, na pozemkoch s parc. č. KN-C 118/6, 118/7, 337/1 (KN-E 347), 347, 373/2, 469 k. ú. Rakovo. 

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

 

(celý text nájdete v priloženom PDF súbore)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
oznámenie o začatí stav konania 73.2 kB pdf 19.11.2020