Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 05. 07. 2021 o 18. hodine v sále obecného úradu.

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Prejednanie petície.
6. Prejednanie dotácii z rozpočtu obce pre cirkvi, TJ a CVČ .
7. Zrušenie uznesenia č. 6/2021 a 7/2021.
8. Prejednanie zmlúv.
9. Prejednanie poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb v obci Rakovo.
10. Prejednanie pozemkov.
11. Prejednanie správy z kontrol kontrolóra obce Rakovo.
12. Stanovisko kontrolóra obce Rakovo k záverečnému účtu.
13. Prejednanie záverečnému účtu.
14. Prejednanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rakovo na II. polrok roku 2021.
15. Rôzne.
16. Diskusia
17. Prijaté uznesenia.
18. Ukončenie.


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania aktuálne platných opatrení z dôvodu pandémie COVID-19 a to podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR v deň konania zastupiteľstva.