Obec Rakovo

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 17.12. 2018 o 18:00 hod. v  zasadačke obecného úradu Rakovo 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Kontrola uznesenia.
 5. Prejednanie zástupcu obce Rakovo.
 6. Prejednanie prác v novovybudovanej požiarnej zbrojnici.
 7. Stanovisko kontrolóra obce Rakovo k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021.
 8. Prejednanie rozpočtu obce Rakovo na roky 2019-2021.
 9. Prejednanie dovolenky starostu obce k ukončeniu pracovného pomeru.
10. Plán prace kontrolóra obce na 1-polrok 2019.
11. Správy z ukončených kontrol kontrolóra obce Rakovo.
12. Prejednanie ciesty v obci Rakovo ktorá bola vybudovaná v roku 1972.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Uznesenie.
16. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.