Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 13. 12. 2019 o 17. hodine v zasadačke obecného úradu.

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Zámer prenajať majetok obce - kanceláriu na obecnom úrade Rakovo 8 o rozmeroch 18 m2.
6. Prejednanie starej a novej požiarnej zbrojnice.
7. Prejednanie poskytnutia návratnej finančnej pomoci pre MAS Turiec, ktorého je obec členom.
8. Prejednanie rozpočtového opatrenia.
9. Stanovisko kontrolóra obce Rakovo k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022.
10. Prejednanie rozpočtu obce Rakovo na rok 2020-2022.
11. Plán prace kontrolóra obce na 1-polrok 2020.
12. Správy z ukončených kontroly kontrolóra obce Rakovo.
13. Prejednanie rekonštrukcie záchodov na 1. poschodí.
14. Prejednanie predaja pozemkov KN-C 138/6- 241 m2 orná pôda, 139/6- 237 orná pôda, 140/6- 254 orná pôda evidovaných na LV 564.
15. Rôzne.
16. Diskusia.
17. Prijaté uznesenia.
18. Ukončenie.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.