Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako vybaviť…

Prihlásenie psa
Psa je treba prihlásiť do 30 dní od nadobudnutia psa. Prvých 6 mesiacov veku psa je jeho majiteľ oslobodený od platenia dane za psa, zvyšná časť roku, v ktorom bol pes prihlásený, sa vypočíta pomerne podľa počtu mesiacov do konca roka. Každý ďalší rok treba daň zaplatiť do 31. januára. Viac k dani za psa nájdete vo VZN 3/2012. Daň za psa sa platí na Obecnom úrade.


Daň z nehnuteľnosti
Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. 1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie za predchádzajúci rok do 31. 1.
Predmet dane daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN 5/2012 o dani z nehnuteľností.
Ak daňovník spĺňa podmienky oslobodenia od dane z nehnuteľností, je povinný si ich uplatniť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania.
Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Obec Rakovo) skutočnosti, rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.).
Doklady potrebné k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností FO, PO
Daň z pozemkov:
- doklad, preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva).
Daň zo stavieb:
- doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie)
Daň z bytov:
- doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva)


Evidencia obyvateľstva
Prihlásenie na trvalý pobyt
Potrebné doklady:
- platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze, platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
- ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti nie starší ako tri mesiace,
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme;
toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
- ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
- ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
- ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
- ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovneCintorín a hrobové miesta
Cintorínom sa zaoberá VZN 3/2011, poplatky za hrobové miesta nájdete v čl. 19 tohto VZN. Poplatky sa uhrádzajú na Obecnom úrade.Stavebné povolenie
Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.
Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.
Potrebné doklady:
- žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo vám dáme na obecnom úrade)
- rozhodnutie o umiestnení stavby
- projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
- doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku
- zoznam známych účastníkov stavebného konania
- situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
Samostatne hospodáriaci roľník
Žiadosti o registrácia a vyradenie z evidencia samostatne hospodáriaceho roľníka. Vyplnené odovzdajte na Obecnom úrade.
Žiadosť o registráciu SHR
Žiadosť o vyradenie z evidencie SHR

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Daňové priznanie Miestne dane a poplatky od 01092023 Veľkosť: 1.7 MB Formát: pdf Dátum: 19.3.2024
Zrušenie trvalého pobytu Veľkosť: 60.2 kB Formát: pdf Dátum: 4.4.2024
Zrušenie prechodného pobytu Veľkosť: 59.7 kB Formát: pdf Dátum: 4.4.2024