Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekty spolufinancované EU

EU_OP

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu so zvýšením energetickej účinnosti, Rakovo

Kód projektu: 310041I447

Zazmluvnená výška NFP: 231 316,25 €

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Hlavný cieľ chce spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom čiastkových opatrení, ktorými sú:

Zateplenie obvodových konštrukcií,

Zateplenie stropu suterénu, zateplenie podlahy v prízemí,

Výmeny niekoľkých okenných a dverných výplní,

Výstavba novej vykurovacej sústavy,

Výmena konštrukcie krovu vrátane strešnej krytiny a zateplenie  stropov nad prízemím (poschodím),

Vybudovanie nového zdroja vykurovania vrátane nového vykurovacieho systému

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Webové sídlo RO: www.op.kzp.sk

Webové sídlo SO: www.siea.sk

Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 


 prv_eu

 

Názov projektu: Cyklotrasa popri parku v obci Rakovo

Prijímateľ pomoci: Obec Rakovo, sídlo: č. 8, 038 42 Rakovo

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií
a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Číslo výzvy: 14/PRV/2015

Kód projektu: 075ZA140005

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života v obci Rakovo prostredníctvom
podpory potenciálu vidieckeho cestovného ruchu.
K dosiahnutiu cieľa projektu prispeje naplnenie čiastkových cieľov - zvýšiť potenciál vidieckeho cestovného ruchu v obci Rakovo, zlepšiť prepojenie obce s jestvujúcou sieťou komunikácií a podporiť miestny a ekonomický rozvoj obce.

Predmet projektu: Predmetom projektu je výstavba novej cyklotrasy v obci Rakovo. Navrhovaná
cyklotrasa má byť súčasťou značkovanej cyklotrasy z obce Košťany nad Turcom do obce Socovce, ktorej celková dĺžka je 10,5 km (evidenčné číslo 5427). Vybudovaním tohto úseku, dôjde ku skvalitneniu prepojenia cyklotrasy medzi vyššie uvedenými obcami a súčasne bude sprístupnený botanický náučný chodník miestneho parku. Popri vybudovanej cyklotrase sa doplní zelená
infraštruktúra parku výsadbou nových stromov.

http://www.apa.sk/
http://www.mpsr.sk/ prv_eu

 

Názov projektu: Dom smútku s prístreškom – rekonštrukcia – stavebné úpravy

Prijímateľ pomoci: Obec Rakovo, sídlo: č. 8, 038 42 Rakovo

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Číslo výzvy: 22/PRV/2017

Kód projektu: 074ZA220013

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť podmienky na využívanie obecných priestorov pre obyvateľov a rekonštrukciou so stavebnými úpravami budovy domu smútku smeruje k zlepšeniu technického stavu a zlepšeniu prostredia obecnej budovy v Rakove, čo je v súlade s hlavným cieľom PRV SR 2014-2020 opatrenia 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry súvisiacej infraštruktúry - aktivita 2 - zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia. Napĺňanie týchto potrieb bude prispievať k nasledovným špecifickým cieľom (fokusovým oblastiam): podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach (6B).

Predmet projektu: Navrhovanou investíciou sa zlepšia a rozšíria mieste služby pre vidiecke obyvateľstvo v obci Rakovo a zvýši sa kvalita využívania priestorov obyvateľmi. Investíciou do rekonštrukcie so stavebnými úpravami budovy domu smútku sa rieši zlepšenie technického stavu v celom objekte, ktorý slúži ako som smútku.

http://www.apa.sk/

http://www.mpsr.sk/ 

chodnik_eu

 

Názov projektu: Výstavba chodníka v obci Rakovo

 

 

 

Hlavný cieľ: bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky, zlepšenie kvality života obyvateľov obce a zvýšenie atraktivity obce.

 

Výsledok projektu: obnova technickej infraštruktúry obce a zlepšenie základných služieb pre obyvateľov obce a jej návštevníkov.

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný

Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

 

 

 

www.mpsr.sk

www.apa.sk

 

  

logo1logo2

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

 

 

www.op-kzp.sk

Fotovoltická elektráreň pre obecný úrad a verejné osvetlenie obce

Cieľom predkladaného projektu s názvom „Fotovoltická elektráreň pre obecný úrad a verejné osvetlenie obce“ je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom vybudovania zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - fotovoltika.

 

Výška NFP: 36 003,48 EUR

 

 


 

 

Plagát