Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyjadrenie k interpeláciám občanov Rakova - OZ 1. 8. 2021

SÚBOR
Dátum: 24.08.2021
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 713
Vyjadrenie k interpeláciám občanov Rakova - OZ 1. 8. 2021

-

Odpovede na interpelácie z 01.08.2021.

K bodom:

 1. Uvedené pripomienky boli prerokované so spracovateľom územného plánu. Na obecnom zastupiteľstve boli prečítané a poslanci obecného zastupiteľstva ich zobrali na vedomie uznesením č. 6/2021. Obec Rakovo pripomienky berie na vedomie a pripája odpovede:

 1. Nesúhlasíme s rozšírením plôch pre priemyselnú výrobu: Neakceptované, nakoľko predkladatelia pripomienok neuvádzajú v tejto súvislosti žiadny dôvod ich nesúhlasu s rozšírením zastavaného územia. Je to subjektívna požiadavka predkladateľov pripomienok bez akéhokoľvek racionálneho zdôvodnenia.

 2. Poplatok za rozvoj 35€: Neakceptované- nie je súčasťou prerokovania územného plánu.

 3. Zrušenie ochranného pásma cintorína: Neakceptované, v Návrhu ZaD č. 1 sa ruší ochranné pásmo cintorína v súvislosti so zásadnou zmenou ustanovenia § 15, ods. 7) zákona o pohrebníctve prijatím zákona č. 398/2019 Z. z. Uvedenou zmenou bolo zrušené zákonom stanovené vymedzenie ochranného pásma cintorína s obligatórnym vymedzením neprípustných stavieb, čo bolo premietnuté aj do ZaD č. 1 ÚPN-O Rakovo v súvislosti s potrebou zosúladenia ÚPN-O so zákonom. Zrušením neplatného ochranného pásma však nie je dotknutá možnosť vyhlásenia OP pohrebiska všeobecne záväzným nariadením obce podľa aktuálneho znenia § 15, ods. 7 zákona o pohrebníctve, avšak v samostatnom konaní, mimo proces obstarania ÚPN-O. Upozorňujeme však predkladateľov petície, že zákon o pohrebníctve neobsahuje žiadne ustanovenie § 155, ako to nesprávne uvádzajú v texte, nakoľko obsahuje iba ustanovenia § 1 až 38.

 1. Odpoveď na petíciu obec Rakovo nemohla poskytnúť, nakoľko v tom čase prebiehalo stavebné konanie, ktoré malo súvis s odpoveďou. Dňa 14.07.2021 firma NAVOS s.r.o. zobrala späť predmetné územné konanie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.7.2021 a týmto je obsah petície neopodstatnený.

 2. K uvedenému sa vyjadroval štatutár firmy NAVOS približne okolo roku 2018, kde sme danú skutočnosť prerokovali na zasadnutí OZ.

 3. Prerokovaniu územného plánu sme sa na predchádzajúcich zasadnutiach OZ venovali. Ďalšie požiadavky, ktoré vznikli počas tohto obdobia, sa obec Rakovo bude snažiť pretransformovať do zmien a doplnkov č.2.

 4. Požiadavku na odstránenie výhľadu „Cyklotrasa a bytová výstavba Borok“ z územného plánu obce sa Obec Rakovo po prerokovaní s OZ a občanmi obce bude snažiť pretransformovať do zmien a doplnkov č. 2 .

 5. Občania obce Rakovo neboli ignorovaní vo veci schvaľovania ZaD č. 1 UPN, nakoľko členovia OZ si vždy vypočuli pripomienky na zasadnutiach a snažili sa adekvátne na ne reagovať. Požiadavky týkajúce sa UPN boli vzaté na vedomie a ďalej sa budú prejednávať pri ďalších zmenách a doplnkoch č. 2.

 6. Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 05. 7. 2021 je už zverejnená. V uvedenom období bola zapisovateľka na kúpeľnej liečbe, dostavila sa len na zasadnutie OZ a po návrate zápisnicu odovzdala.

 7. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Lehota na vyrubenie dane z nehnuteľností nie je pre správcu dane stanovená. V súčasnej dobe je už pre fyzické a právnické osoby v našej obci vyrubená.

 8. Na Vašu otázku ohľadom stavu obecného účtu bolo odpovedané na zasadnutiach OZ už niekoľkokrát. Na obecnom účte je cca 200 000€ a budú použité po prerokovaní s členmi OZ napr. na splatenie úveru alebo na rozvoj obce.

 9. Áno, poprosil som majiteľa firmy NAVOS o späťvzatie územného konania. Po proteste prokurátora sa pokračovalo v územnom konaní a odstraňovali sa nedostatky, ktoré boli v tom konkrétnom územnom konaní.

 10. K  odborným otázkam súvisiacich s výstavbou bytového domu sa ako starosta obce vyjadrovať nemôžem, keďže nie som statik ani stavebný inžinier. Z tohto dôvodu sa  k uvedenému vyjadrovali odborníci. Bytový dom bol postavený a skolaudovaný v zmysle zákona. Stojí približne rok a nie sú na ňom žiadne statické vady. Melioračný kanál si obec prenajala z toho dôvodu, že na krátkej trase kanála je umiestnených veľa stavieb a obec môže skôr odkomunikovať požiadavky občanov pri jeho používaní.

 11. K uvedeným listom a aj otázkam sme priebežne odpovedali na zasadnutiach OZ.

 12. JUDr. Vladimír Kašuba, PhD. obci Rakovo pomáha vo svojom voľnom čase. Obec s ním priebežne konzultuje potrebné témy bezodplatne.

 13. O cyklotrase sa uvažuje v dolnej časti obce. V záujme obce je finančne ju hradiť z prípadných fondových výziev.

 14. Každú zverejnenú informáciu na webe obce je možné komentovať pod uverejneným dokumentom, bez overovania pravdivosti údajov. Ak má niekto z občanov nejaké nejasnosti, prosím, kontaktujte ma v úradných hodinách, som otvorený slušnému dialógu. Obec Hviezdoslavov je mnohonásobne väčšia. Doporučujem pozrieť celú stránku obce Hviezdoslavov- napr. počet obyvateľov (najmä dynamický nárast ich počtu), finančný rozpočet (príjmy a výdavky niekoľkonásobne vyššie ako naša obec) a pod. Z toho by už bolo možné platiť zamestnanca na správu webového sídla.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
interpelacie občanov Rakova
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 779 kB Formát: pdf Dátum: 24.8.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.