Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Príspevok na prepravu ZŤP

Dátum: 16.02.2024
Autor: Obec Rakovo
Počet videní: 358
6 min. čítania
Príspevok na prepravu ZŤP

o - o - O - o - o

Príspevok na prepravu

 

 

 • O príspevok na prepravu môžu žiadať osoby, aktorým bol pridelený preukaz ŤZP

 • Pokiaľ nie je pridelený preukaz ŤZP, môže si občan požiadať o kompenzačný príspevok a preukaz ŤZP súčasne (schvaľujú sa spoločne)

 • O príspevok sa dá žiadať aj spätne, od podania žiadosti (treba odkladať potvrdenia o zaplatení a dokladovať)

 

Dokumenty potrebné na získanie preukazu ŤZP:

 

 • Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

 • Lekársky nález – vypĺňa obvodný lekár + nálezy z vyšetrení odborných lekárov, hospitálizácií

 

Dokumenty potrebné na získanie peňažného príspevku na prepravu:

 

 • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na prepravu

 • Vyhlásenie o majetku na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu

 • Všetky dokumenty sú na stránke UPSVaR

 • S vybavením všetkého potrebného pomáhame

 

 

Výška príspevku:

 

Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 137,19 €.

Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

 

Podmienky nároku:

 

 • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom

 

 • osoba s ŤZP na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb

 

 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť

 

 • sa má preprava osoby s ŤZP vykonať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok nie je technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

 

 

Príspevok nie je možné poskytnúť ak:

 

 • sa osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

 

 • je osoba s ŤZP vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla

 

 • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima (1344,4 €)

 

 

 

Konanie o príspevku:

 

 • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.

 • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

 

 

 

 

Povinnosti oprávnenej osoby:

 

 • predložiť doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; tento doklad obsahuje najmä údaje o subjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonanie prepravy a cenu za vykonanú prepravu

 

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu

 

 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Cenník poskytovanej sociálno-prepravnej služby s možnosťou prepravy imobilných občanov aj s použitím schodolezu platný od 01. 09. 2023

 

 

 

CENNÍK:

 

 

15,00 € - minimálna základná sadzba (do 15 km)

5,00 € - použitie schodolezu

 

Cena za každý ubehnutý kilometer mimo minimálnej základnej sadzby je účtovaná nasledovne:

 • 1,00 € za 1 km jazdy s prepravovanou osobou

 • čakanie na prepravovanú osobu - 10,00 € za hodinu
  /2,50 € za každých začatých 15 minút/

 • v soboty, nedele, vo sviatok a v noci je prirážka 50 % z celkovej účtovanej ceny

 

 

 

V Martine dňa 22. 8. 2023

 

 

 

Ing. Tomáš Tomka

riaditeľ SAMARITÁN, n. o.