Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 01.09. 2020 o 18. hodine v sále obecného úradu.

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení.
5. Prejednanie vyradenia pohľadávok.
6. Prejednanie plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020.
7. Prejednanie správy z ukončenej kontroly kontrolóra obce Rakovo.
8. Prejednanie čestného občianstva.
9. Prejednanie dotácii TJ a CVČ.
10. Prejednanie predaja nepotrebného majetku- pozemku KN-C 364/10- 12520 m2 trvalý trávnatý porast, odčlenený od parcely KN E-111/17 evidovaných na LV 564.
11. Rôzne.
12. Diskusia
13. Prijaté uznesenia.
14. Ukončenie.