Obec Rakovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakove, ktoré sa uskutoční dňa 23. 10. 2020 o 18:30 hodine v sále obecného úradu.

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Kontrola uznesení.
 5. Prejednanie petície občanov.
 6. Prejednanie pamätnej izby tradícii obce Rakovo.
 7. Rôzne.
 8. Diskusia
 9. Prijaté uznesenia.
10. Ukončenie.