Obec Rakovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie
M E S T O  M A R T I N stavebný úrad a ŠFRB

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Stavebník Obec Rakovo, IČO 00647365, Rakovo súp. č. 8, 038 42 Rakovo, podal dňa 29.04.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV Rakovo - východ 2.“, v rozsahu stavebného objektu SO 07 Komunikácie, na pozemku parc. č. KN-C 137 k.ú.: Rakovo. Územné rozhodnutie vydala Obec Ďanová dňa 11.04.2018 pod č. 49/90/2018-Ďu, právoplatné dňa 15.05.2018.

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa §3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania. Po vykonanom stavebnom konaní podľa §-ov 61, 62 a 64 stavebného zákona stavebný úrad vydáva toto rozhodnutie:

Mesto Martin podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

.........

 

(pokračovanie v priloženom PDF súbore)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
stavenbne pov cesty 352.8 kB pdf 11.7.2019

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.